Tin

Bài mới nhất

01.9.1858

68380009

Tại sao lịch sử lại chọn Đà Nẵng làm mảnh đất đầu tiên của Tổ quốc đúng 160 năm trước, xáp mặt với những hải đoàn thiện chiến của thực dân Pháp; và rồi hơn 120 năm sau đó, những gót giày của đoàn lính viễn chinh Mỹ đầu tiên …

Read More »