QUY HOẠCH

Đà Nẵng – Chức phận con tàu phá băng

ĐÃ SỬA

1. Nhìn về quá khứ Người Pháp đến Đà Nẵng từ thế kỷ thứ XVII. Đó là các nhà truyền giáo đạo Thiên Chúa và buôn bán. Rồi căn cứ vào các bản tường trình của các thừa sai nói về sự thuận lợi của cửa biển Đà Nẵng (Gibraltar …

Read More »