QUY HOẠCH

Đà Nẵng 20 năm quy hoạch và phát triển đô thị

Khu-do-thi-moi-Tho-Quang

Kể từ khi tách tỉnh 1997 đến năm 2017 – Thành phố Đà Nẵng vừa tròn 20 năm trở thành thành phố trực thuộc TW. Từ 01 thành phố nhỏ trực thuộc tỉnh (tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng) với số dân ít ỏi. Kinh tế nghèo nàn, hạ tầng đô …

Read More »