Home / VẤN ĐỀ HÔM NAY / TIN VẮN / Về việc tuyển dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Về việc tuyển dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngày 24/11/2015, Chi nhánh tạp chí Người Xây Dựng tại miền Trung – Tạp chí chuyên đề Đô thị & Phát triển có nhận Thông cáo báo chí của UBND thành phố Đà Nẵng Về việc tuyển dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đô thị & Phát triển xin được đăng tải toàn văn sau đây.

Về việc tuyển dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin phản ảnh vấn đề Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng ý cho Công ty TNHH Sichuan Huashi Việt Nam được phép sử dụng lao động là người nước ngoài (Trung Quốc) sang làm việc tại Đà Nẵng – Việt Nam.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng xin thông tin chính thức chủ trương và qui trình xử lý sự việc như sau:

  1. Về quy trình xử lý sự việc:

– Ngày 30/9/2015, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Silver Shores có Công văn số 176/2015/CV-SS về việc sử dụng lao động kỹ thuật công nhân tay nghề cao người nước ngoài để hỗ trợ hoàn thành công trình Khách sạn JW Marriott của Công ty TNHH ĐT & PT Silver Shores.

– Ngày 08/10/2015, Văn phòng UBND thành phố có Công văn số 3128/VP-VX thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ý kiến của lãnh đạo UBND thành phố: “Giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND thành phố xử lý trên tinh thần tạo điều kiện cho Công ty TNHH Sichuan Huashi; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp quản lý lao động là  người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

– Ngày 15/10/2015, Công ty TNHH Sichuan Huashi (Việt Nam) có Công văn số 120/2015/CV-SH gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sử dụng lao động người nước ngoài để hỗ trợ hoàn thành công trình Khách sạn JW Marriott của Công ty TNHH ĐT & PT Silver Shores.

Trong đó, kèm theo phương án sử dụng 300 lao động kỹ thuật và phân kỳ về sử dụng lao động nước ngoài theo từng đợt như sau:

+ Từ tháng 12/2015 đến 01/2016: sử dụng 40 lao động;

+ Từ tháng 01/2016 đến 03/2016: sử dụng 40 lao động;

+ Từ tháng 4/2016 đến 6/2016: sử dụng 50 lao động;

+ Từ tháng 7/2016 đến 9/2016: sử dụng 40 lao động;

+ Từ tháng 10/2016 đến 12/2016: sử dụng 40 lao động;

+ Từ tháng 01/2017 đến 4/2017: sử dụng 50 lao động;

+ Từ tháng 5/2017 đến 8/2017: sử dụng 40 lao động;

Công ty cam kết: “Nếu lao động địa phương không đáp ứng được yêu cầu của tuyển dụng thì đề nghị các cơ quan chức năng cho phép công ty thực hiện theo Phương án nêu trên. Công ty chúng tôi cam kết thực hiện việc xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc theo từng đợt trước khi nhập cảnh vào Việt Nam”.

– Ngày 22/10/2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có Tờ trình số 455/TTr-SLĐTBXH trình UBND thành phố đề nghị chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước  ngoài của nhà thầu – Công ty TNHH Sichuan Huashi Việt Nam. Căn cứ đề nghị này, UBND thành phố có Công văn số 8523/UBND-LĐTBXH ngày 29/10/2015 chấp thuận theo đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời, chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an thành phố triển khai các qui trình tiếp theo đúng quy định của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXG ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

– Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện triển khai các công việc sau:

+ Ngày 11/11/2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có Công văn số 2828/SLĐTBXH-VL giao cho Trung tâm Giới thiệu việc làm Đà Nẵng tổ chức tuyển dụng lao động kỹ thuật của Việt Nam vào vị trí của Công ty TNHH Sichuan Huashi Việt Nam dự tuyển lao động nước ngoài theo từng đợt, đợt 1 kể từ ngày 15/11/2015 đến ngày 15/12/2015 theo trình độ, việc làm và thời gian đối với từng công việc cụ thể. Việc tuyển lao động kỹ thuật Việt Nam sẽ được tiếp tục thực hiện trước mỗi phân kỳ tuyển lao động nước ngoài.

+ Hướng dẫn cho công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores và Công ty TNHH Sichuan Huashi (Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm rao tuyển lao động Việt nam vào các vị trí công ty xin tuyển lao động nước ngoài vào lao động tại công trình theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014.

+ Phối hợp với Công an thành phố tiến hành quản lý xuất nhập cảnh và kiểm tra xử lý việc chấp hành pháp luật về lao động của người nước ngoài vào làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

– Ngày 23/11/2015, UBND thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo số 244/BC-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy để giải trình rõ các vấn đề báo chí đề cập và khẳng định việc UBND thành phố tuân thủ theo đúng các qui định hiện hành của pháp luật về việc tuyển dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

  1. Kết luận sự việc:

– Về chủ trương: Công văn số 8523/UBND-LĐTBXH ngày 29/10/2015 của UBND thành phố đồng ý chấp thuận vị trí công việc “Lao động kỹ thuật thực hiện dự án giai đoạn 2 – Khách sạn JW Marriott thuộc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Silver Shores” là văn bản thông báo chủ trương để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các  ngành, đơn vị liên quan căn cứ tiến hành các thủ tục tiếp theo theo đúng Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ và Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội.

– Đến nay, Sở lao đông – Thương binh và Xã hội thành phố đang triển khai qui trình giải quyết đề xuất của Công ty TNHH Sichuan Huashi Việt Nam theo đúng qui định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP và thực tế chưa cấp phép trường hợp nào theo thông báo chấp thuận yêu cầu của UBND thành phố tại Công văn số 8523/UBND-LĐTBXH.

– Việc tuyển dụng lao động là người nước ngoài của Công ty TNHH Sichuan Huashi (Việt Nam) chỉ được tiến hành sau khi Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố không tuyển đủ được lao động là  người trong nước cho các vị trí việc làm theo đăng ký; việc cấp phép cho lao động nước ngoài (Trung Quốc) chỉ thực hiện đối với các vị trí việc làm theo đăng ký không có lao động là người trong nước đảm nhận sau tuyển dụng và mỗi đợt tuyển dụng không được tuyển quá số lượng lao động đã đăng ký; lao động của đợt tuyển dụng tiếp theo chỉ được xem xét sau khi toàn bộ số lao động của đợt trước đã xuất cảnh ra khỏi Việt Nam.

– Về an ninh trật tự: Các cơ quan chức năng của thành phố khẳng định đã và đang rà soát chặt chẽ quá trình xuất nhập cảnh lao động và việc chấp hành pháp luật của người lao động nước ngoài khi làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan báo chí đăng Thông cáo này để bạn đọc được rõ chủ trương và qui định thực hiện việc tuyển dụng lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố.

                               ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Check Also

IMG_3806

Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Đà Nẵng

A/ Tình hình hoạt động năm 2019 Với tinh thần “Đoàn kết – Trí tuệ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *