Home / TIN TỨC-SỰ KIỆN / Hội nghị: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội XIII Liên hiệp hội Việt Nam

Hội nghị: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội XIII Liên hiệp hội Việt Nam

Sáng ngày 13/4, thực hiện Kế hoạch số: 07 – KH/ĐĐLHH ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (LHHĐN) về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, LHHĐN đã  tổ chức buổi Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết nói trên. Tham dự Hội nghị có ông Đoàn Xuân Hiếu, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TP. Đà Nẵng và đông đủ các cán bộ chủ chốt của hệ thống LHHĐN. Chủ trì Hội nghị Ông Võ Công Trí, Ủy viên ĐCT LHHVN, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội Đà Nẵng.zalo

Ông Võ Công Trí, Ủy viên ĐCT LHHVN, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội Đà Nẵng – Ảnh Trần Quốc Tuấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị Ông Võ Công Trí – Chủ tịch LHHĐN đã truyền đạt những nội dung cơ bản và mới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và  những nội dung cơ bản và mới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Kết luận số 93-KL, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 359/QĐ-TTg, ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 435/QĐ-TTg, ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung. Theo đó cơ bản:

Về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Đại hội kêu gọi toàn  Đảng, toàn quân, toàn dân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của hhoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì  một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Về Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Đại hội khẳng định: 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ thành phố đã đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, khắc phục hạn chế, khuyết điểm và kịp thời điều chỉnh, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, cũng cố niềm tin, khối đại đoàn kết toàn dân; nhân dân Đà Nẵng luôn kiên cường, đồng hành với sự phát triển của thành phố. Giai đoạn 2016-2019, kinh tế duy trì nhịp độ tăng trưởng khá; môi trường đầu tư cải thiện. Ba đột phá về phát triển kinh tế – xã hội đạt hiệu quả khá rõ nét, trong đó phát triển du lịch vượt bậc, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bước vào 2020, trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19 nhưng thành phố vẫn bản lĩnh, sáng tạo, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa nổ lực duy trì, khôi phục hoạt động kinh tế – xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Hạ tầng kinh tế – xã hội, diện mạo đô thị có bước phát triển nhanh theo hướng văn minh, bền vững, thân thiện. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, xây dựng và phát triển con người Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng, góp phần khẳng định vị thế của thành phố.

Với phương châm “Đoàn kết – Nêu gương – Hành động”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng, tự lực, tự cường khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời kỳ mới.

Về  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam:  Đại hội nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và vinh dự lớn lao của Liên hiệp Hội Việt Nam, một số tổ chức chính trị – xã hội của tri thức khoa học và công nghệ thực hiện chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức  khoa học và công nghệ trong nước và trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài; chủ động đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước; thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án, đề án lớn về kinh tế – xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định; đi đầu trong tuyên truyền và phổ biến kiến thức; chủ động tham gia xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe người dân, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, các hội thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam phát huy khí thế của Đại hội VIII, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hăng hái thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài phổ biến cơ bản các Nghị quyết nói trên, Ông Võ Công Trí cũng trao đổi và phổ biến thêm về Kết luận số 93-KL, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 359/QĐ-TTg, ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 435/QĐ-TTg, ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Cửu Loan

Check Also

h5b

Đà Nẵng: Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Sở GTVT

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn TP Đà …